[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Z prac Zarządu Powiatu Górowskiego


Dodano dnia 2019-05-08 07:25:44

W ostatnim okresie odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego. Zarówno 30 kwietnia jak i 6 maja 2019 r. Zarząd przyjmował projekty uchwał Rady Powiatu Górowskiego oraz podejmował własne uchwały
W ostatnim okresie odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu Górowskiego.
30 kwietnia 2019 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2019 rok, uchwałę w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2018 rok oraz w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Górowskiego oraz Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Górowskiego.
6 maja 2019 r. Zarząd Powiatu Górowskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Górowskiego w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2018 rok, przyjęto również projekt uchwały Rady Powiatu Górowskiego w sprawie dostosowania nazwy Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Górze. Zarząd Powiatu podjął również uchwałę w sprawie najmu lokalu […] w budynku przy ul. Armii Polskiej 8 w Górze.