[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Kolejne wnioski na remonty dróg powiatowych


Dodano dnia 2019-05-10 11:42:58

8 maja 2019 r. Starosta Górowski Kazimierz Bogucki spotkał się z Wójt Gminy Jemielno Anitą Sierpowską w sprawie złożenia wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg powiatowych na terenie gminy Jemielno
8 maja 2019 r. odbyło się spotkanie w sprawie remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielno w ramach kolejnego naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). W spotkaniu uczestniczyła Wójt Gminy Jemielno Anita Sierpowska wraz z Adamem Dobrzańskim Kierownikiem Referatu Budownictwa, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jemielno. Powiat Górowski reprezentowany był przez Starostę Górowskiego Kazimierza Boguckiego, Wicestarostę Grzegorza Kordiaka oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Górze Sylwię Bondzior. W wyniku spotkania ustalono, że będą wspólnie przygotowywane wnioski Powiatu Górowskiego o pozyskanie środków na remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielno do kolejnej edycji naboru wniosków w ramach FDS. Ponadto Wójt Anita Sierpowska zadeklarowała chęć współfinansowania przez Gminę Jemielno udziału własnego Powiatu Górowskiego w ww. remontach.
Przypomnijmy, że nie są to pierwsze wnioski powiatu do Funduszu Dróg Samorządowych. W pierwszej edycji zostały złożone dwa wnioski:
1. Remont drogi powiatowej nr 1084D od m. Wąsosz _ ul. Rzemieślnicza do granicy gminy
Wąsosz. Długość odcinka drogi wynosi 7,67 km
Koszt realizacji zadania brutto: 6 541 072,45 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej m 1068D Witoszyce - Wioska _ Siciny na odcinku od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1070D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 305 w m.
Siciny.
Długość odcinka drogi wynosi 4,154,000 km.
Koszt realizacji zadania brutto: 9 3I4 406,01 zł.
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych wnioski składane są przez zarządcę drogi do danego wojewody. Kryteria oceny wniosków określone są w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych i wskazują szereg przesłanek, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez komisję dokonującą oceny wniosku. Uwzględnia się takie kwestie jak: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.
Wojewoda ustala szczegółowe kryteria uwzględniające specyfikę i potrzeby regionu.
Ostateczne listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania z FDS zatwierdzać będzie Premier.