[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

IX sesja Rady Powiatu Górowskiego


Dodano dnia 2019-06-10 15:43:11

IX sesja Rady Powiatu Górowskiego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i par. 14 ust. 1 Statutu Powiatu Górowskiego zwołuję:

IX Sesję Rady Powiatu Górowskiego, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1.

W porządku obrad proponuję:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2018 rok.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Górowskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Górze.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/36/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.
9. Przyjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2019.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie wysokości diety Przewodniczącego Rady Powiatu, Członków Zarządu oraz Radnych.
13.Debata nad raportem o stanie Powiatu Górowskiego.
14.Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Górowskiego wotum zaufania.
15.Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2018 rok.
16.Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2018 rok.
17.Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla powiatu górowskiego.
18.Sprawozdanie z działalności PCPR w Górze z działania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2018 r. oraz wykaz potrzeb na 2019 r.
19.Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu górowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 r.
20.Sprawozdanie z działalności KPP w Górze. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu górowskiego w 2018 r.
21.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22.Wolne głosy i wnioski.
23.Zakończenie obrad.

Podstawa prawna urlopowania art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511).


Przewodniczący Rady Powiatu
(-) Ryszard Wawer