[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Informacja o zasadach zgłaszania się do udziału w debacie


Dodano dnia 2019-06-11 12:22:13

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511) zarząd powiatu przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu co roku w terminie do dnia 31 maja. Natomiast debata i udział mieszkańców w debacie odbywa się podczas sesji, na której raport jest rozpatrywany oraz podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.
Zgłoszenia mieszkańców Powiatu Górowskiego do Przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego o zabranie głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu, przyjmowane są w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Górze w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałek od 7.00 do 16.00, wtorek – czwartek od 7.00 do 15.00 i w piątek od 7.00 do 14.00.
Zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób, składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
Sesja, na której ma być przedstawiony raport została zaplanowana na dzień 25 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej nr 1. Na sesji, podczas której rozpatrywany będzie raport o stanie powiatu („absolutoryjnej”), mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

Lista poparcia powinna zawierać podpisy mieszkańców, a także ich imiona i nazwiska oraz adresy.

Raport o stanie Powiatu Górowskiego - stanowi załącznik