[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Posiedzenie Rady Wierzycieli


Dodano dnia 2019-07-04 12:06:35

3 lipca 2019 r., o godz. 11:00 w Poznaniu w siedzibie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Starosta Kazimierz Bogucki oraz Wicestarosta Grzegorz Kordiak wzięli udział w posiedzeniu Rady Wierzycieli ustanowionej w postępowaniu upadłościowym PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Przypomnijmy, PCZ S.A. to Polskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, z którą 17 grudnia 2013 r. Powiat Górowski zawarł umowę sprzedaży udziałów spółki Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze sp. z o.o., która prowadziła górowski szpital. Do dzisiaj nie została przez PCZ S.A. uregulowana wierzytelność z tego tytułu na rzecz Powiatu Górowskiego w kwocie 3,75 mln zł bez odsetek.
Podczas posiedzenia Rady Wierzycieli PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej, między innymi:
- omówiono aktualny stan postępowania upadłościowego (w tym sprawozdania syndyka z czynności za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.),
- przedstawiono stan likwidacji majątku, w tym: podjęto uchwały dot. sprzedaży nieruchomości i omówiono stan likwidacji majątku,
- omówiono zarząd nieruchomością w Środzie Śląskiej (szpitala) oraz podjęto uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na obniżenie jej sprzedaży,
- omówiono stan toczących się kluczowych postępowań sądowych.