[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Powiatowy Urząd Pracy informuje


Dodano dnia 2019-07-04 13:54:48

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2019 od 08.07.2019 r. do 15.07.2019 r.
Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w ramach ustalonych priorytetów, na które składają się:
1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2019 r. priorytetami wydatkowania środków KFS są:

1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Rozpatrywanie wniosków

Wnioski wraz z załącznikami celem ich rozpatrzenia przekazywane są przez pracownika merytorycznego na posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków powołanej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.
Komisja o której mowa powyżej przy weryfikacji złożonego wniosku bierze pod uwagę kompletność wniosku wraz z załącznikami (co stanowi obligatoryjny warunek dla możliwości rozpatrywania wniosku) oraz:
a) ocenia spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich kryteriów formalnych, tj.:
- posiadanie przez wnioskodawcę statusu pracodawcy;
- posiadanie przez wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na terenie właściwości miejscowej Urzędu Pracy pod warunkiem, że osoby wskazane do objęcia wsparciem ze środków KFS wykonują pracę na terenie powiatu górowskiego;
- uzyskanie pomocy de minimis w wysokości nie przekraczającej pułapów pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
- zgodność wniosku pracodawcy z co najmniej jednym z priorytetów MRPiPS wydatkowania środków KFS, obowiązujących w roku bieżącym;
- koszt kształcenia, który nie przekracza 3–krotności przeciętnego wynagrodzenia w odniesieniu do jednej osoby (w oparciu o oświadczenie złożone przez wnioskodawcę);
- posiadanie statusu pracodawcy lub pracownika przez osoby wskazane do objęcia finansowaniem ze środków KFS,
- okres zatrudnienia pracowników przekraczający okres realizacji kształcenia ustawicznego oraz
- posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego wskazanego we wniosku dokumentu uprawniającego do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.
b) ocenia spełnienie przez wnioskodawcę co najmniej dwóch spośród czterech kryteriów merytorycznych, tj.:
- zgodność nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego kompetencji z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
Przy kwalifikowaniu zgodności wniosku pracodawcy z potrzebami lokalnego rynku pracy bierze się pod uwagę wyniki analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców w Urzędzie Pracy.
- posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego wskazanego we wniosku certyfikatów jakości oferowanych usług;
- porównywalność kosztów kształcenia ustawicznego wskazanego przez wnioskodawcę do sfinansowania ze środków KFS z kosztami podobnych usług na dostępnych na rynku;
- planowanie przez wnioskodawcę dalszego zatrudnienia osób, których kształcenie ustawiczne byłoby finansowane ze środków KFS.

Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy na konsultacje dotyczące możliwości pozyskania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców oraz sposobu wypełniania wniosku, które organizowane będą 12.07.2019 r. (piątek) w godzinach od 10.00 do 12.00 w Sali Informacji Zawodowej (piwnica).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i Pracodawcy oraz naboru wniosków można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, pokój 5, telefon: 65 512 87 31