[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji


Dodano dnia 2011-05-10 08:35:46

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
I. prowadzenie spraw związanych z:
1. Zakładaniem i prowadzeniem publicznych:
a) szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego
b) placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
c) poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych udzielających dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
d) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania
e) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
2. Działalnością publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli
i bibliotek pedagogicznych.
3. Zapewnieniem kształcenia, opieki i wychowania.
4. Zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia uczniom posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Zatwierdzaniem arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek.
6. Sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych, a w szczególności nad:
a) prawidłowością dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł,
a także gospodarowania mieniem,
b) przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
c) przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.
7. Prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
8. Nadawaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej, po przedstawieniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.
9. Przekazywaniem dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.
10. Sporządzaniem sprawozdań statystycznych w zakresie edukacji.
11. Prowadzeniem postępowania związanego z nadawaniem stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
12. Przygotowywaniem spraw związanych z powierzeniem funkcji dyrektora szkoły i placówki oświatowej, odwoływaniem z tej funkcji oraz opiniowanie w tym zakresie.
13. Finansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
14. Korelowaniem kierunków kształcenia zawodowego z aktualnymi i perspektywicznymi uwarunkowaniami rynku pracy.
15. Współdziałanie z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty.
16. Przygotowywaniem projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach dotyczących edukacji.

II. prowadzenie spraw z zakresu kultury:
1. Współpraca ze związkami i stowarzyszeniami twórczymi oraz organizacjami społeczno-kulturalnymi, związkami wyznaniowymi w zakresie upowszechniania kultury.
2. Wspieranie działań kulturalnych prowadzonych przez samorządy i jednostki pozarządowe.
3. Tworzenie i prowadzenie samodzielnie programów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci
i młodzieży - wspieranie działań samorządów w w/w zakresie.
4. Wymiana kulturalna w regionie, w kraju i zagranicą, oraz rozwój życia kulturalnego powiatu.
5. Realizacja zadań wynikających z podpisanych umów z innymi samorządami w zakresie upowszechniania kultury.
6. Gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na realizację zadań w sferze kultury i sztuki.
7. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej.
8. Opracowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz przygotowywanie sprawozdań okresowych w tym zakresie.

III. prowadzenie spraw w zakresie sportu:
1. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.
2. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez Powiatowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze,

IV. w zakresie promocji powiatu:
1.Organizowanie i prowadzenie promocji na rzecz Powiatu, a zwłaszcza opracowywanie
wydawnictw i materiałów promocyjnych, przygotowywanie uczestnictwa w targach,
wystawach oraz innych imprezach promocyjnych (koordynacja, pozyskiwanie kapitału
i stymulowanie zainteresowania powiatu).
2.Koordynacja zadań związanych z redagowaniem strony internetowej Starostwa, w tym
prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.