[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Powiatowy Rzecznik Konsumentównta


Dodano dnia 2011-02-23 08:14:32

Podstawowe zadania należące do właściwości Powiatowego Rzecznika Konsumentów to:
1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
2. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumenta.
3. Prawo występowania przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji.
4. Możliwość żądania wszczęcia postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów.
6. Występowanie do Zarządu Powiatu z wnioskami o zlecenie prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego działającym na obszarze powiatu organizacjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumenta.
7. Usługi finansowe w Unii Europejskiej:
-kredyt konsumencki
-kredyt hipoteczny
-środki płatnicze, bankowość elektroniczna, usługi na odległość
8. Umowy ubezpieczenia zawierane z konsumentami.
9. Współdziałanie z właściwymi organami i urzędami, do których zadań statutowych należy
ochrona interesów konsumentów.
10.Podejmowanie innych działań zmierzających do ochrony praw konsumenta oraz
kształtowania w obrocie rynkowym postaw prokonsumenckich.

Ochrona konsumenta jest zadaniem własnym samorządu realizowanym na szczeblu powiatu przez powiatowego rzecznika konsumentów. Rzecznik posiada kompetencje doradcze i procesowe. Kompetencje te określają szczegółowo art. 21 ust.2 pkt 5 i art. 21 lit. e ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z1997r nr 49 poz.318 z póżn. zm.) oraz art.19 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Działania rzecznika są realizowane również na podstawie kompetencji określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 z późn. zm.).