[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Wykaz klauzul informacyjnych


Dodano dnia 2018-08-09 07:52:12

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższe klauzule informacyjne dotyczą ochrony danych osobowych realizowanej podczas wykonywania zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Górze
Klauzula informacyjna OR-1.
Rejestr skarg i wniosków wpływających do urzędu kierowanych do Rady Powiatu Górowskiego


Klauzula informacyjna OR-2.
Oświadczenia majątkowe


Klauzula informacyjna OR-3.
Sprawy osobowe radnych Radych Rady Powiatu Górowskiego


Klauzula informacyjna OR-4.
Udostępnianie informacji publicznej


Klauzula informacyjna OR-5.
Rejestr skarg i wniosków wpływających do urzędu kierowanych do Starosty Górowskiego


Klauzula informacyjna OR-6.
Rejestr petycji składanych do Starostwa Powiatowego w Górze


Klauzula informacyjna OR-7.
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa


Klauzula informacyjna OR-8a.
Obsługa sekretariatu - rejestr teleadresowy interesantów


Klauzula informacyjna OR-8b.
Obsługa sekretariatu - ewidencja poczty przychodzącej intraDok


Klauzula informacyjna OR-8c.
Obsługa sekretariatu -ewidencja poczty wychodzącej


Klauzula informacyjna OR-9a.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Górze – akta osobowe


Klauzula informacyjna OR-9b.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Górze – program system KADRY+


Klauzula informacyjna OR-10.
Ewidencja organizacji pozarządowych Powiatu Górowskiego (stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych, fundacji, OSP)


Klauzula informacyjna OR-11.
Nieodpłatna pomoc prawna


Klauzula informacyjna OR-11a
Nieodpłatna pomoc prawna - nabór kandydatów do komisji konkursowej


Klauzula informacyjna OR-12.
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro


Klauzula informacyjna OR-13.

Sprowadzanie zwłok z zagranicy


Klauzula informacyjna OR-14.
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze


Klauzula informacyjna OR-15a.
Świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym
na terenie Powiatu Górowskiego ( dotyczy danych osobowych lekarzy - oferentów)


Klauzula informacyjna OR-15b.
Świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym
na terenie Powiatu Górowskiego ( dotyczy danych osobowych lekarzy znajdujących się w wykazie lekarzy podanym w ofercie przez podmiot leczniczy)