[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Nabór wniosków z Funduszu Pracy


Dodano dnia 2019-01-11 14:04:14

Zapraszamy Pracodawców do współpracy w zakresie wspierania i tworzenia miejsc pracy w 2019 r. w ramach środków Funduszu Pracy
Nabór wniosków z Funduszu Pracy

Zapraszamy Pracodawców do współpracy w zakresie wspierania i tworzenia miejsc pracy w 2019 r. w ramach środków Funduszu Pracy.

1. Staż - termin realizacji - 09.01.2019 r.-18.01.2019 r.
2. Prace interwencyjne - nabór otwarty
3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - nabór otwarty


Nabór wniosków w ramach projektu RPO WD


Nabór wniosków na aktywne formy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2019 roku" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Projekt skierowany jest do osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych
jako bezrobotne w PUP w Górze (I i II profil pomocy) w tym, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami.

Osoba bezrobotna może ubiegać się o skierowanie na daną formę, jeżeli została ona uwzględniona
w Indywidualnym Planie Działania.

Pozytywnie rozpatrywane będą wnioski pracodawców o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, które m.in. będą zawierały deklarację zatrudnienia osób po zakończeniu stażu na podstawie:
- stosunku pracy (umowa o pracę na okres co najmniej 90 dni i przynajmniej na 1/2 etatu).

Rekrutacja będzie prowadzona w taki sposób, aby zapewnić dostępność udziału osobom z niepełnosprawnościami oraz równy dostęp do wsparcia dla kobiet i mężczyzn.


Nabór wniosków w ramach projektu PO WER

Nabór wniosków na aktywne formy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 – 29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych
w PUP w Górze jako bezrobotne (I lub II profil pomocy), w tym do:
- osób długotrwale bezrobotnych,
- osób z niepełnosprawnościami,
- osób o niskich kwalifikacjach,
- osób z kategorii NEET (tzw. młodzież NEET to osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunki: nie pracują; nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym
w trybie stacjonarnym); nie szkolą się (tj. nie uczestniczyli w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Osoba bezrobotna może ubiegać się o skierowanie na daną formę, jeżeli została ona uwzględniona
w Indywidualnym Planie Działania.

Pozytywnie rozpatrywane będą wnioski pracodawców o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, które m.in. będą zawierały deklarację zatrudnienia osób po zakończeniu stażu na podstawie:
- stosunku pracy (umowa o pracę na okres co najmniej 90 dni i przynajmniej na 1/2 etatu).

Rekrutacja będzie prowadzona w taki sposób, aby zapewnić dostępność udziału osobom z niepełnosprawnościami oraz równy dostęp do wsparcia dla kobiet i mężczyzn.

Szczegółowe informacje uzyskasz w PUP w Górze ul. Poznańska 4, Tel. 65 543 22 25.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki