[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

V sesja Rady Powiatu Górowskiego


Dodano dnia 2019-02-12 09:23:25

V sesja Rady Powiatu Górowskiego odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 8.00 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1
W porządku obrad proponuję:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjecie protokołu z III sesji Rady Powiatu Górowskiego.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2019.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2019 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia
2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Górowski z Gminą Wąsosz w sprawie
założenia i prowadzenia przez Gminę Wąsosz publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego w Wąsoszu.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli ich pobrania i wykorzystania.
13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.Wolne głosy i wnioski.
15.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu
(-) Urszula Szmydyńska