[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

KONSULTACJE SPOŁECZNE


Dodano dnia 2019-10-09 14:15:07

Starosta Górowski ogłasza konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok
Propozycje zmian można zgłaszać w terminie od 9 do 23 października 2019 roku:
- pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych,
ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra,
- e-mailem na adres: a.iskra@powiatgora.pl
- osobiście: Starostwo Powiatowe, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, II piętro, pokój 32.