Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano 2018-04-11 13:15:43

Na wykonanie zadania "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2018" podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne DROGOMEL A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna

Czytaj dalej


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano 2018-04-05 12:44:05

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone-go na: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2018.

Czytaj dalej


Informacja z sesji otwarcia ofert

Dodano 2018-03-27 12:19:49

Dot. postępowania przetargowego na: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2018 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579) Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27-03-2018 r. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 300 000,00 zł brutto.

Czytaj dalej


Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Dodano 2018-03-13 10:30:38

Powiat Górowski: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2018 (IIkw.)

Czytaj dalej