[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych


Dodano dnia 2011-05-10 10:51:00

Do podstawowych zadań wydziału należy:
I. w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
1. Opracowywanie aktów prawnych Zarządu i Starosty oraz kontrola ich realizacji.
2. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
3. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
4. Prowadzenie rejestru aktów prawnych Starosty.
5. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.
6. Przygotowanie i prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom oraz zawartych porozumień.

II. w zakresie skarg i wniosków:
1. Przyjmowanie i kontrola prawidłowego załatwiania skarg i wniosków.

III. w zakresie spraw kadrowych:
1. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę.
2. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i prowadzenie stosownych rejestrów.
3. Prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących stosunku pracy.
4. Prowadzenie spraw w zakresie praktyk zawodowych, stażów absolwenckich.
5. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa.
6. Nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w Starostwie tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
8. Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

IV. w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
1. Administrowanie budynkami Starostwa oraz finansowanie kosztów ich utrzymania.
2. Prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych oraz konserwacji budynku, w którym siedzibę ma Starostwo.
3. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa.
5. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.
6. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi
i tablicami.
7. Gospodarowanie drukami i formularzami.
8. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.
9. Prowadzenie archiwum Starostwa.
10. Zabezpieczenie łączności telefonicznej, faxowej i alarmowej.
11. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
12. Prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń Starostwa.

V. w zakresie informatyzacji:
1. Koordynacja działań z zakresu informatyki w Starostwie.
2. Opracowanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji w Starostwie.
3. Prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej.
4. Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej.
5. Zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie.
6. Organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego.
7. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w wydziałach
i biurze.
8. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.

VI. w zakresie spraw obywatelskich:
1. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem zbiórek publicznych i imprez masowych.
2. Organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego.
3. Sprawy związane z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy
z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie
4 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych.
4. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych.
5. Sporządzanie w obecności Starosty lub Sekretarza Powiatu testamentu.

VII. w zakresie ochrony zdrowia:
1. Przygotowywanie materiałów i opinii dotyczących funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.
2. Współpraca z Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji.
4. Realizowanie obowiązków związanych z wychowywaniem w trzeźwości
i przeciwdziałaniem narkomanii.
5. Współpraca w zakresie ochrony zdrowia z samorządami gminnymi, powiatowymi, samorządem wojewódzkim, administracją rządową.
6. Promocja zdrowia:
a) prowadzenie monitoringu stanu zdrowia mieszkańców powiatu,
b) przygotowywanie procedury i nadzór nad realizacją programów zdrowotnych.
7. Realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej
i usług opiekuńczych.

VIII. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1.Nawiązywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.
2.Opracowywanie programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
3.Współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi.
4.Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę
stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek
samorządu terytorialnego.
5.Prowadzenie spraw dotyczących działania fundacji.
6.Rejestracja klubów sportowych działających na terenie powiatu.

IX. w zakresie obsługi Rady:
1. Gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji.
2. Przygotowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji.
3. Opracowanie materiałów na obrady Rady i posiedzenia Komisji Rady.
4. Sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady.
5. Prowadzenie rejestrów:
– uchwał rady
– wniosków i opinii komisji,
– interpelacji i wniosków radnych
6. Doręczenie w/w dokumentów organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem.
7. Współpraca z radcą prawnym w zakresie opiniowania uchwał kierowanych pod obrady Rady.

X. Nadzór właścicielski nad spółkami, których udziałowcem jest Powiat Górowski.

XI. w zakresie programów i pozyskiwania środków unijnych:
1. Pozyskiwanie środków dla powiatu z funduszy: unijnych, wojewódzkich, narodowych
i innych.
2. Opracowywanie projektów wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych dot. programów o charakterze powiatowym.
3. Prowadzenie doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie programów Unii Europejskiej.
4. Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej o programach Unii Europejskiej.
5. Współpraca z krajowymi i regionalnymi ośrodkami na rzecz integracji europejskiej.
6. Udział w regionalnych komitetach sterujących programami Unii Europejskiej.
7. Informowanie potencjalnych beneficjentów o warunkach udziału i otrzymania dofinansowania z programów Unii Europejskiej.
8. Obsługa programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej poprzez wykonywanie funkcji koordynacyjno-zarządzających dot. projektów o charakterze powiatowym
9. Koordynacja zadań z zakresu realizacji strategii rozwoju powiatu górowskiego.

XII. prowadzenie spraw związanych z kontaktami i współpracą powiatu z zagranicą, zwłaszcza
poprzez:

a) inspirowanie, inicjowanie, organizowanie i koordynację współpracy z zagranicą prowadzonej przez organy powiatu i wydziały Starostwa,
b) organizowanie i obsługę wyjazdów zagranicznych delegacji powiatu oraz przyjazdów gości z zagranicy,
c) przygotowywanie dokumentów, opracowań i korespondencji z partnerami zagranicznymi,
d) kojarzenie interesów jednostek krajowych i zagranicznych, związanych z potrzebami Powiatu,
e) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych itp.
w ramach zawieranych porozumień i umów z partnerami zagranicznymi,
w szczególności z zaprzyjaźnionymi regionami,
f) współuczestnictwo w przygotowywaniu wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym,
z udziałem przedstawicieli Powiatu,
g) współpracę przy opracowywaniu i prowadzeniu katalogu ofert dla potencjalnych inwestorów.