[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Wydział Finansowy


Dodano dnia 2011-05-10 12:25:33

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach gospodarki finansowej i budżetowej powiatu.
2. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych.
3. Sprawy związane z realizacją budżetu powiatu.
4. Weryfikacja należności budżetowych.
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
6. Prowadzenie rachunkowości powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
7. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
8. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej.
9. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.
10. Nadzór i kontrola gospodarki finansowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych.
11. Współdziałanie z bankami i organizacjami skarbowymi.
12. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
13. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
14. Realizacja kontroli zarządczej.
15. Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku.