[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Geolog Powiatowy


Dodano dnia 2012-07-04 12:41:45

Do zadań geologa powiatowego należy:
1. Przygotowywanie decyzji koncesyjnych:
a) na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą ze złóż o powierzchni do 2ha i wydobyciu do 20 000m3 rocznie bez użycia materiałów wybuchowych,
b) wygaszających, zmieniających, cofających lub przenoszących w/w koncesje
2. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych zatwierdzających dokumentacje geologiczne, hydrologiczne i geologiczno-inżynierskie.
3. Przyjmowanie półrocznych informacji od podmiotów posiadających koncesje na wydobycie kopalin.
4. Przygotowywanie decyzji ustalających opłatę eksploatacyjną.
5. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu uzyskanej koncesji.
6. Prowadzenie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowym sporządzeniem dokumentacji geologicznej.
7. Przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych.
8. Przygotowywanie decyzji o opłacie dodatkowej w związku z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.
9. Prowadzenie Powiatowego Archiwum Geologicznego i udostępnianie informacji geologicznej w zakresie swojej kompetencji.
10. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze zgodnie z kompetencjami starosty.

Informację o złożach koncesjonowanych przez Marszałak Województwa Dolnośląskiego można znaleźć na stronie ineternetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślaskiego pod adresem:

Wykaz koncesjonowanych złóż z Województwa Dolnośląskiego


Spis złóż kopalin – koncesje Starosty Górowskiego