[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO


Dodano dnia 2013-02-26 12:12:52

KARTA INFORMACYJNA (KM-11)
I. Podstawa prawna

1. Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.776 z Późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377 z późn.zm.).
6. art. 3 ustawy zdnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r., poz. 689 z późn. zm.),
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016 r. poz. 457),
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaków legalizacyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1084),
10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. wniosek,
2. dowód własności pojazdu (w przypadku gdy dane właściciela wnioskującego o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela figurującymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu),
3. dowód rejestracyjny (w przypadku pojazdu zabytkowego zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, że nie posiada dowodu rejestracyjnego),
4. tablice rejestracyjne,
5. uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,
6. zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
7. dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
8. dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
9. dowód tożsamości do wglądu,

10. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela.

III. Opłaty

Opłaty wynoszą:
- 200,50 zł w przypadku pojazdów samochodowych (w tym opłata komunikacyjna 198,50 zł i opłata ewidencyjna 2,00 zł.),
- 131,50 zł w przypadku motocykli (w tym opłata komunikacyjna 130,00 zł i opłata ewidencyjna 1,50 zł.).

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłat można dokonywać w kasie Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra lub
bezpośrednio przy stanowisku rejestracji pojazdów przy użyciu terminali płatniczych.

Godziny otwarcia kasy Starostwa Powiatowego w Górze:
poniedziałek 7.00 - 15.30,
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00,
piątek 7.00 – 13.00

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). ). Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta i Gminy w Górze:
poniedziałek-środa 7.30 - 14.30,
czwartek 7.30 - 16.00,
piątek w godzinach od 7.30 - 13.00,
z 15-minutową przerwą od godz. 11.00

IV. Termin załatwienia sprawy

Po złożeniu wniosku o rejestrację, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni.
Realizacja sprawy kończy się w momencie odebrania przez wnioskodawcę w Wydziale Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Górze zrealizowanego przez PWPW S.A. w Warszawie zamówienia na spersonalizowany dowód rejestracyjny.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Dla mieszkańców gminy Góra, gminy Niechlów oraz mieszkańców następujących miejscowości gminy Jemielno: Bieliszów, Borki, Chobienia, Chorągwice, Ciechanów, Cieszyny, Irządze, Jemielno, Kietlów, Luboszyce, Luboszyce Małe, Lubów, Majówka, Marcinówka, Równa, Smolne, Śleszów, Świerki, Uszczonów, Zdziesławice:


Starostwo Powiatowe w Górze
Wydział Komunikacji i Dróg, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 20, I piętro
tel. 65 544 39 61, 65 544 39 62
e-mail: rejestracja@powiatgora.pl

Sprawę załatwiają:
- inspektor Michał Zaremba,
- podinspektor Sylwia Mikołajczyk,
- referent Katarzyna Kubiak.

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00
piątek 7.00-13.30

Uwaga!!!

W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego wydawane są bilety z automatu biletowego znajdującego się na korytarzu I piętra Starostwa Powiatowego w Górze.
Wizytę w Wydziale Komunikacji i Dróg można również zarezerwować on-line


Dla mieszkańców gminy Wąsosz oraz mieszkańców następujących miejscowości gminy Jemielno: Czeladź Mała, Daszów, Łęczyca, Osłowice, Piotrowice Małe, Piskorze, Psary, Stanowice, Zawiszów:

Starostwo Powiatowe w Górze
Wydział Komunikacji i Dróg
Oddział Zamiejscowy w Wąsoszu
56-210 Wąsosz, Pl. Wolności 17, pokój nr 28, I piętro, budynek B
tel. 65 543 78 70

Sprawę załatwia:
- inspektor Irena Rybak.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00
piątek 7.00-13.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym


Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje

Pierwszym otrzymanym dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić na stały dowód rejestracyjny.

Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru