[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU (PIERWSZA REJESTRACJA)


Dodano dnia 2013-02-26 12:17:41

KARTA INFORMACYJNA (KM-8.)
I. Podstawa prawna

1. Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377 z późn.zm.).
5. art. 3 ustawy zdnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r., poz. 689 z późn. zm.),
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016 r. poz. 457),
8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaków legalizacyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1084),
9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. wniosek
2. dowód własności pojazdu (faktura),
3.  świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem z danymi potrzebnymi do rejestracji, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
4. karta pojazdu (nie dotyczy motorowerów, ciągników rolniczych, przyczep, naczep),
5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju,
6. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, bądź zapis na fakturze informujący o dacie, miejscu i numerze odprawy celnej w przypadku gdy sprzedawcą pojazdu jest wyspecjalizowany salon sprzedaży lub podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami,
7. dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie (bądź wpis na fakturze) o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów - dot. pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 roku,
8. dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
9. dowód tożsamości do wglądu,
10. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela,.

III. Opłaty

Opłaty wynoszą:
- 180,50 zł w przypadku pojazdów samochodowych,
- 121,50 zł w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
- 111,50 zł w przypadku motorowerów.

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłat można dokonywać w kasie Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra lub
bezpośrednio przy stanowisku rejestracji pojazdów przy użyciu terminali płatniczych.

Godziny otwarcia kasy Starostwa Powiatowego w Górze:
poniedziałek 7.00 - 15.30,
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00,
piątek 7.00 – 13.00


Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). ). Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta i Gminy w Górze:
poniedziałek-środa 7.30 - 14.30,
czwartek 7.30 - 16.00,
piątek w godzinach od 7.30 - 13.00,
z 15-minutową przerwą od godz. 11.00

IV. Termin załatwienia sprawy

Po złożeniu wniosku o rejestrację, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni.

V. Miejsce załatwienia sprawy


Dla mieszkańców gminy Góra, gminy Niechlów oraz mieszkańców następujących miejscowości gminy Jemielno: Bieliszów, Borki, Chobienia, Chorągwice, Ciechanów, Cieszyny, Irządze, Jemielno, Kietlów, Luboszyce, Luboszyce Małe, Lubów, Majówka, Marcinówka, Równa, Smolne, Śleszów, Świerki, Uszczonów, Zdziesławice:

Starostwo Powiatowe w Górze
Wydział Komunikacji i Dróg, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 20, I piętro
tel. 65 544 39 61, 65 544 39 62
e-mail:rejestracja@powiatgora.pl

Sprawę załatwiają:
- inspektor Michał Zaremba,
- podinspektor Sylwia Mikołajczyk,
- referent Katarzyna Kubiak.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00
piątek 7.00-13.30

Uwaga!!!
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego wydawane są bilety z automatu biletowego znajdującego się na korytarzu I piętra Starostwa Powiatowego w Górze.
Wizytę w Wydziale Komunikacji i Dróg można również zarezerwować on-line.


Dla mieszkańców gminy Wąsosz oraz mieszkańców następujących miejscowości gminy Jemielno: Czeladź Mała, Daszów, Łęczyca, Osłowice, Piotrowice Małe, Piskorze, Psary, Stanowice, Zawiszów:

Starostwo Powiatowe w Górze
Wydział Komunikacji i Dróg
Oddział Zamiejscowy w Wąsoszu
56-210 Wąsosz, Pl. Wolności 17, pokój nr 28, I piętro, budynek B
tel. 65 543 78 70


Sprawę załatwia:
- inspektor Irena Rybak.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00
piątek 7.00-13.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym


Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje


Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na stały dowód rejestracyjny.

Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru