[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

CZASOWA REJESTRACJA POJAZDÓW


Dodano dnia 2013-02-26 12:19:22

KARTA INFORMACYJNA (KM-7.)
I. Podstawa prawna

1. Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.776 z Późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377 z późn.zm.).
6. art. 3 ustawy zdnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r., poz. 689 z późn. zm.),
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016 r. poz. 457),
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaków legalizacyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1084),
10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

II. Wykaz wymaganych dokumentów

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

II. 1. Czasowa rejestracja pojazdów z urzędu:

W przypadku pojazdu nowego:

W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy:


W przypadku pojazdu już zarejestrowanego w Polsce:

II. 1. Czasowa rejestracja pojazdów na wniosek właściciela pojazdu:

Wywóz pojazdu za granicę :
1. wniosek,
2. dowód własności pojazdu,
3. dowód rejestracyjny,
3. karta pojazdu jeżeli była wydana,
4. tablice rejestracyjne,
5. dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
6. dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
7. dowód tożsamości do wglądu,
8. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela.

Przejazd pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP:
1. wniosek,
2. dowód własności pojazdu,
3. dowód rejestracyjny jeżeli jest wymagany,
4. karta pojazdu jeżeli była wydana,
5. dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
6. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane,
7. dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
8. dowód tożsamości do wglądu,
9. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela.

Przejazd pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy:
1. wniosek,
2. dowód własności pojazdu,
3. karta pojazdu jeżeli była wydana,
4. dowód rejestracyjny,
5. tablice rejestracyjne,
6. dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
7. dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
8. dowód tożsamości do wglądu,
9. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.

III. Opłaty


Opłaty wynoszą:

- w przypadku wywozu pojazdu za granicę:
- 112,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 111,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) – w przypadku pojazdów samochodowych,
- 65,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 64,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) – w przypadku ciągników rolniczych, motocykli, przyczep lub naczep,
- 55,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 54,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) – w przypadku motorowerów;

- w przypadku przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP oraz przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy:
 
- 62,00 (w tym opłata komunikacyjna 61,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
- 40,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 39,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku przyczep lub naczep,
- 37,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 36,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów.

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłat można dokonywać w kasie Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra lub
bezpośrednio przy stanowisku rejestracji pojazdów przy użyciu terminali płatniczych.

Godziny otwarcia kasy Starostwa Powiatowego w Górze:
poniedziałek 7.00 - 15.30,
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00,
piątek 7.00 – 13.00

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). ). Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta i Gminy w Górze:
poniedziałek-środa 7.30 - 14.30,
czwartek 7.30 - 16.00,
piątek w godzinach od 7.30 - 13.00,
z 15-minutową przerwą od godz. 11.00

IV. Termin załatwienia sprawy

Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni. Po upływie terminu czasowej rejestracji, pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe, należy zwrócić do Wydziału Komunikacji.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Dla mieszkańców gminy Góra, gminy Niechlów oraz mieszkańców następujących miejscowości gminy Jemielno: Bieliszów, Borki, Chobienia, Chorągwice, Ciechanów, Cieszyny, Irządze, Jemielno, Kietlów, Luboszyce, Luboszyce Małe, Lubów, Majówka, Marcinówka, Równa, Smolne, Śleszów, Świerki, Uszczonów, Zdziesławice:

Starostwo Powiatowe w Górze
Wydział Komunikacji i Dróg, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 20, I piętro
tel. 65 544 39 61, 65 544 39 62
e-mail: rejestracja@powiatgora.pl

Sprawę załatwiają:
- inspektor Michał Zaremba,
- podinspektor Sylwia Mikołajczyk,
- referent Katarzyna Kubiak.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00
piątek 7.00-13.30

Uwaga!!!
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego wydawane są bilety z automatu biletowego znajdującego się na korytarzu I piętra Starostwa Powiatowego w Górze.
Wizytę w Wydziale Komunikacji i Dróg można również zarezerwować on-line.


Dla mieszkańców gminy Wąsosz oraz mieszkańców następujących miejscowości gminy Jemielno: Czeladź Mała, Daszów, Łęczyca, Osłowice, Piotrowice Małe, Piskorze, Psary, Stanowice, Zawiszów:

Starostwo Powiatowe w Górze
Wydział Komunikacji i Dróg
Oddział Zamiejscowy w Wąsoszu
56-210 Wąsosz Pl. Wolności 17, pokój nr 28, I piętro, budynek B
tel. 65 543 78 70


Sprawę załatwia:
- inspektor Irena Rybak.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00
piątek 7.00-13.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym


Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje


Pozwolenie czasowe i tablice czasowe mogą być również wydane na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic (y) rejestracyjnych a także tablic zabytkowych i indywidualnych.