[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU


Dodano dnia 2013-11-27 07:53:05

KARTA INFORMACYJNA (KM-47)
I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).
4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393).
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).

II. Wykaz wymaganych dokumentów


1. Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu.
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
a. projekt organizacji ruchu w co najmniej dwóch egzemplarzach,
b. opinia Komendanta Powiatowego Policji - nie dotyczy organizacji ruchu w całości dotyczących dróg gminnych oraz projektów uproszczonych,
c. opinia zarządu drogi - jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt,
d. opinia organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem,
e. profil podłużny lub przekrój poprzeczny drogi – w uzasadnionych przypadkach na żądanie organu zarządzającego ruchem,
f. dane o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej - w uzasadnionych przypadkach na żądanie organu zarządzającego ruchem.

III. Opłaty


1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). ). Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

IV. Termin załatwienia sprawy

1. Zatwierdzenie stałej i czasowej organizacji ruchu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Armii Polskiej 15, tel. 65 544 45 27
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 - 14.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym

Stronie nie przysługuje odwołanie.

VII. Dodatkowe informacje


1. Jednostka wdrażająca organizację ruchu musi zawiadomić organ zarządzający ruchem oraz Komendanta Powiatowego Policji co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.
2. W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi, niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, dopuszcza się możliwość przedstawienia projektu uproszczonego.
3. W uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może żądać złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.
4. W przypadku różnych organów zarządzających ruchem na skrzyżowaniu dróg wymagana jest opinia organu właściwego dla drogi niższej kategorii.
5. W przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii wymagana jest opinia organu zarządzającego ruchem na drogach objętych objazdem.