[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Nowe zasady wydawania kart parkingowych


Dodano dnia 2014-07-02 07:12:37

Wydział Komunikacji i Dróg informuje, że z dniem 1 lipca 2014 r. zmieniają się zasady ubiegania się i wydawania kart parkingowych.
1. Z dniem 1 lipca 2014r na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013r o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U 2013poz 1446) kartę parkingową wydaje się:

1) osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znaczne ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się,
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, mającej znaczne ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się,
3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znaczne ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się.
2. Z tą datą wyłączną podstawę wydania karty parkingowej stanowić będzie:
1) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) orzeczenie o niepełnosprawności,
3) orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej , z wyłączeniem przypadków gdy o kartę parkingową będą mogły ubiegać się osoby posiadające ważne orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem : 05-R, 10-N i 04-O dla których nastąpi wymiana kart parkingowych uprawnionych do jej posiadania na podstawie dotychczasowych przepisów.
3. Z dniem 30 listopada 2014r tracą ważność karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów.
4. Nowelizacja tych przepisów pozbawia możliwości uzyskania karty parkingowej osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
5. W przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wskazania do karty parkingowej otrzymają osoby z przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem: 05-R, 04-O i 10-N, mających znaczne ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się .
6. Organem uprawnionym do wydawania karty parkingowej będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
7. Karta parkingowa wydawana będzie na czas określony wynikający z okresu ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat. Dla placówki karta wydawana będzie na okres 3 lat.
8. Karta parkingowa wydawana będzie na wniosek osoby niepełnosprawnej uprawnionej do jej uzyskania, po uiszczeniu opłaty ( opłata za wydanie karty parkingowej nie może przekroczyć 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).
9. Karta parkingowa dla placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych wydawana będzie wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej do jej reprezentowania po uiszczeniu opłaty o której mowa w pkt 8.
10. Karta parkingowa będzie odpowiednio zabezpieczona i zewidencjonowana w Centralnej Ewidencji Kart Parkingowych.

Szczegółowych informacji udzielają:
kierownik PCPR oraz pracownicy prowadzący obsługę administracyjną Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pokój nr 7 i 9, Tel. 655432896, 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 8