[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Wykaz klauzul informacyjnych


Dodano dnia 2018-08-08 12:59:53

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższe klauzule informacyjne dotyczą ochrony danych osobowych realizowanej podczas wykonywania zadań Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze
Klauzula informacyjna OK-1.
Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Górowski


Klauzula informacyjna OK-2.

Ocena pracy dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Górowski


Klauzula informacyjna OK-3.

Wynagrodzenia dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Górowski


Klauzula informacyjna OK-4.

Opiniowanie powierzenia stanowiska i odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Górowski


Klauzula informacyjna OK-5.
Powierzenie, przedłużenie lub cofnięcie powierzenia zadań doradcy metodycznego


Klauzula informacyjna OK-6.
Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Górowski


Klauzula informacyjna OK-7.
Kierowanie pełnoletnich uczniów do kształcenia specjalnego


Klauzula informacyjna OK-8.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Górowski, pełniących funkcję dyrektora szkoły lub placówki


Klauzula informacyjna OK-9.
Zgoda na zatrudnienie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Górowski za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego


Klauzula informacyjna OK-10.
Wnioski o: order, odznaczenie państwowe, medal, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Kuratora Oświaty, Nagrodę Starosty Górowskiego


Klauzula informacyjna OK-11.
Arkusze organizacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Górowski


Klauzula informacyjna OK-12.
Wypadki uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Górowski


Klauzula informacyjna OK-13.
Kierowanie dzieci do kształcenia specjalnego


Klauzula informacyjna OK-14.
Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW)


Klauzula informacyjna OK-15.
Kierowanie dzieci do młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS)


Klauzula informacyjna OK-16.
System informacji oświatowej


Klauzula informacyjna OK-17.
Wpis do ewidencji, zmiany w ewidencji oraz wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Górowski


Klauzula informacyjna OK-19.
Patronat Starosty Górowskiego


Klauzula informacyjna OK-20
Materiały i wydawnictwa promocyjno-informacyjne


Klauzula informacyjna OK-21.
Twórczość


Klauzula informacyjna OK-23
Usługa „Napisz do Starostwa” – serwis internetowy www.powiatgora.pl


Klauzula informacyjna OK-24.
Usługa „Newsletter” – serwis internetowy www.powiatgora.pl


Klauzula informacyjna OK-25.
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro


Klauzula informacyjna OK-26.
Kontrahenci


Klauzula informacyjna OK-27.
Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej


Klauzula informacyjna OK-28.

Promocja medialna


Klauzula informacyjna OK-29.
Udostępnianie informacji publicznej


Klauzula informacyjna OK-30.
Transmisje z sesji Rady Powiatu Górowskiego


Klauzula informacyjna OK-31
Facebook – fanpage Powiatu Górowskiego