[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Kalendarium wyborcze


Dodano dnia 2018-08-24 09:31:09

Wybory samorządowe 2018
• do dnia 27 sierpnia 2018 r.
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
• do dnia 27 sierpnia 2018 r.
zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
• do dnia 6 września 2018 r.
zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
• do dnia 11 września 2018 r.
powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
• do dnia 17 września 2018 r.
utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
• do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00
zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
• do dnia 21 września 2018 r.
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
• do dnia 21 września 2018 r.
zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
• do dnia 26 września 2018 r.
przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
• do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00
zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
• do dnia 28 września 2018 r.
przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
• do dnia 1 października 2018 r.
przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim
• do dnia 1 października 2018 r
powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
• do dnia 1 października 2018 r.
sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
• do dnia 8 października 2018 r.
rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
• do dnia 8 października 2018 r.
zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
• od dnia 8 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00
nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
• do dnia 12 października 2018 r.
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
• do dnia 16 października 2018 r.
składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
• w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00
zakończenie kampanii wyborczej
• w dniu 20 października 2018 r.
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
• w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00
głosowanie