[http://www.powiatgora.pl/]
Powiat Góra - Oficjalny serwis internetowy

Promocja medialna


Dodano dnia 2018-08-28 08:21:40


W celu umożliwienia promocji Powiatu Górowskiego, a zwłaszcza dokonań jego mieszkańców, poprzez zamieszczenie artykułów promocyjnych zawierających ich dane osobowe w serwisie internetowym www.powiatgora.pl, „Przeglądzie Górowskim” i innych mediach, osoba, której dane osobowe wystąpią w artykule powinna wyrazić zgodę na załączonym formularzu w poniższym pliku doc.
Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższa klauzula informacyjna OK-28. dotyczy realizowanej ochrony danych osobowych podczas promocji medialnej Powiatu Górowskiego, proszę o zapoznanie się z jej treścią:

Klauzula informacyjna OK-28.
Promocja medialna Powiatu Górowskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Górze reprezentowane przez Starostę Górowskiego, z siedzibą w: 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza 1, NIP: 693-18-38-688, Regon: 411 116 871, tel. 65/544 39 00, e-mail: sekretariat@powiatgora.pl

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze jest Tomasz Wadas.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze pod adresem e-mail: iod@powiatgora.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji medialnej Powiatu Górowskiego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) oraz art. 4 ust 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) - Halpress Natalia Fiebig, 64-100 Leszno, ul. Geodetów 1.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1) żądać od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania;
2) do przenoszenia swoich danych osobowych;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podania informacji o udziale Pani/Pana w wydarzeniu medialnym, co spowoduje jego zubożenie.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.